Kompetence pro odpovědné občanství

V současné době probíhá revize rámcových vzdělávacích programů (RVP). Odborný tým z Katedry občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně připravil ve spolupráci s předními českými politology a právníky návrh na revizi RVP pro oblast občanského a společenskovědního vzdělávání.

Návrh vychází z důkladné reflexe postavení kompetencí v českých kurikulárních dokumentech, představuje rakouský oborový kompetenční model pro občanské vzdělávání a na jeho základě nabízí možnou inspiraci pro revizi RVP. Tematická oblast politiky a práva, kterou autoři považují za klíčovou pro občanské a společenskovědní vzdělávání, může sloužit jako praktický příklad a návod, jak upravit výsledky učení i v jiných tematických oblastech do kompetenčně orientovaného pojetí.

Share This