Kompetenční model pro odpovědné občanství

Kompetenční model pro odpovědné občanství přináší nový pohled na výuku k občanství v České republice. Model rozvíjí kompetence k občanství uceleným způsobem, který se zaměřuje ve stejné míře na všechny klíčové složky kompetenčně orientovaného vzdělávání a propojuje je – rozvoj vědomostí (kompetence odborná), dovedností (kompetence metodická), postojů (kompetence k vytvoření si vlastního názoru) i jednání (kompetence k jednání). Kompetenční model pro odpovědné občanství je striktně politicky neutrální a vychází z hodnot zakotvených v Ústavě České republiky a z principů občanského vzdělávání schválených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Odpovědným občanem se člověk stane, pokud má základní vědomosti o politických, právních, ekonomických a sociálních strukturách, je schopný s těmito vědomostmi pracovat a porozumět jim, vytvořit si na jejich základě svůj vlastní názor a podle toho následně jednat. Tato posloupnost a provázanost je naprosto klíčová proto, aby byl občan vybaven všemi kompetencemi, které ke svému občanskému životu potřebuje.

 

Odborná kompetence

Odborná kompetence je schopnost, dovednost a ochota rozumět politickým kategoriím a konceptům, nakládat s nimi a rozvíjet základní koncepty. S jejich pomocí lze pak lépe strukturovat a zařadit politické vědomosti. Osvojení této kompetence umožňuje žákům rozumět politickým termínům a konceptům, analyzovat je a nadále je využívat. Politické termíny mohou mít různý význam a obsah, záleží na kontextu.

Pro odbornou kompetenci mají velký význam dva metodické orientační body – myšlení ve vztazích a systémech a schopnost a ochota chápat rozdíly, konkretizovat je a dále je rozvíjet.

Doporučenými metodami pro rozvoj této kompetence jsou pojmové mapy, hledání a srovnávání definic pojmů v různých slovnících, analýza pojmů, hledání nadřazených pojmů apod.

Metodická kompetence

Metodická kompetence je schopnost, dovednost a ochota se politicky vyjadřovat a analyzovat politické projevy ostatních. Jde o to, že si žáci tvoří vlastní „kufřík metod“, které jim pomáhají analyzovat politické informace a mediální produkty.

Metody, které jsou vhodné pro rozvoj této kompetence, jsou např. analýza obrazových a audiovizuálních materiálů, interpretace a zhotovení grafů a statistik, příprava a vedení anket a dotazníků, Laswellova formule 5W a další.

Kompetence k jednání

Kompetence k jednání je schopnost, dovednost a ochota řešit politické problémy, formulovat vlastní postoje, rozumět stanoviskům ostatních a podílet se na řešení problémů.

Metody, které jsou nápomocné při osvojování si a rozvoji kompetence k jednání, jsou např. simulační hry, diskuzní kolečka, debaty, používání sociálních sítí, školní rady a parlamenty, naplánované politické akce.

Kompetence k vytvoření si vlastního názoru

Kompetence k vytvoření si vlastního názoru je schopnost, dovednost a ochota samostatně a podloženě zhodnotit politická rozhodnutí, problémy a kontroverze. Zahrnuje také pochopení, prověření a hodnocení předložených názorů a přednesení a formulování názorů vlastních. Každý člověk, který se zajímá o politiku, více či méně pronáší politické názory. Tyto názory jsou málokdy racionálně podložené, proto jsou označovány za předčasné nebo spontánní, můžeme je považovat za předsudky. Jedinec si je vytváří pomocí „filtrů“ vlastního světa, vrstevnických skupin nebo autorit, se kterými se setkává. Předsudky jsou často emočně zabarveny.

Cíl této kompetence je zvýšit a prohloubit kvalitu argumentace, což znamená rozpoznat účinek politických rozhodnutí na sebe a na ostatní a hájit zájmy celků a jedinců. Pro proces tvoření si názoru je prověřování, hodnocení a uvážení okolností stejně tak důležité jako vztah k hodnotovému žebříčku. Pro tuto
kompetenci můžeme rozlišit názor věcný a hodnotový.

Pro tvoření názoru jsou důležité 3 kroky: Přehled – Jaké jsou představy a postřehy žáků?, Rozlišení  různých politických perspektiv – odborná a hodnotová analýza, Rozhodnutí na základě odpovídajících kritérií k hodnocení – legalita, legitimita apod.

Doporučené metody pro rozvoj této kompetence jsou různé diskuzní a debatní hry, rolové hry, metody
s použitím morálních dilemat, analýzy fake news či analýzy obrázků.

Share This