Principy občanského vzdělávání

Občanské vzdělávání v demokratickém slova smyslu nesmí být v žádném případě zaměňováno s indoktrinací nebo propagandou. Propaganda je násilnou formou přesvědčování v autoritářských a totalitních režimech, která je zaměřená na potlačení kritického myšlení obyvatel. Demokratické občanské vzdělávání je pravým opakem propagandy. Občanské vzdělávání se zakládá na pluralitě názorů, stejně tak jako na kritickém myšlení a politické svéprávnosti občanů. Základní principy občanského vzdělávání definovalo Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1700 z roku 2014, které hovoří o zákazu indoktrinace, prezentaci kontroverzních témat z více různých úhlů pohledu a podporu samostatného myšlení občanů. Hlavním cílem občanského vzdělávání je tedy rozvinout u adresátů kompetence, které jim jako odpovědným občanům umožní vytvořit si vlastní politický náhled na svět. Model kompetencí pro odpovědné občanství stojí na těchto principech definovaných Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. 

Usnesení Poslanecké sněmovny u příležitosti 25. výročí obnovení svobodného, samostatného a demokratického právního státu na území České republiky a k podpoře rozvoje systému demokratického občanského vzdělávání v České republice

Poslanecká sněmovna

s ohledem na ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992, Ústavu České republiky,

s ohledem na usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení
Listiny základních práv a svobod,

s ohledem na duchovní a mravní odkaz prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue
Masaryka a prvního českého prezidenta Václava Havla,

s ohledem na členství České republiky v Evropské unii a NATO, jež jí řadí do rodiny evropských a
světových demokracií

a vzhledem k tomu, že

A) nevyhnutelnou podmínkou a nejzásadnějším předpokladem existence svobodného
demokratického právního státu je rozvinuté demokratické smýšlení jeho občanů,

B) svoboda, demokracie a právní stát jsou hodnotami, o které musí každá nová generace s plným
občanským nasazením pečovat a chránit je,

C) stát založený na demokratických hodnotách se nesmí vázat ani na výlučnou ideologii, ani na
náboženské vyznání,

1. vyjadřuje úctu a uznání všem občanům, kteří se zasloužili o rozvoj svobody, demokratického
právního státu a občanské společnosti v České republice,

2. podtrhuje klíčový význam občanského vzdělávání v demokratickém duchu pro udržitelnost
svobodného a demokratického právního státu v České republice,

3. prohlašuje, že občanské vzdělávání v demokratickém duchu je opakem indoktrinace a politické
propagandy, kterou provozují nedemokratická politická zřízení,

4. zdůrazňuje, že cílem občanského vzdělávání je vychovávat svobodné občany, tedy občany, kteří
jsou schopni vlastního kritického úsudku o veřejných záležitostech, kteří jsou nakloněni osobnímu
aktivnímu zapojení do veřejného dění a respektují při tom základní lidská a politická práva
ostatních občanů,

5. zdůrazňuje, že občanské vzdělávání v České republice musí být založeno na demokratických
principech, kterými rozumí zákaz indoktrinace, prezentaci kontroverzních témat z více různých
úhlů pohledu a podporu samostatného myšlení občanů,

6. vyjadřuje svoji podporu rozvoji systému občanského vzdělávání v České republice.

Stáhnout usnesení

Share This