Demokracie vs. totalitní režimy

Cílem této hodiny je, aby žák dokázal rozlišit mezi demokracií a totalitním systémem. Zároveň by měl žák samostatně posoudit výhody a nevýhody života v demokratické společnosti a navrhnout a obhájit pravidla vytvořená pro fiktivní stát.

Celý výukový materiál

Hlasovací tabulka

Výhody a nevýhody demokracie

Pracovní list

Demokracie versus totalitní systémy

Pracovní list

S řešením

Demokracie, totalitní systémy

Člověk, stát a právo, VO-9-4-01, VO-9-4-03

Kompetence odborná:

Žák dokáže rozlišit mezi demokracií a totalitním systémem.

Kompetence metodická:

Žák dokáže pracovat s předloženým materiálem (lexikon), dokáže navrhnout pravidla pro fiktivní demokracii / totalitní stát.

Kompetence k vytvoření si vlastního názoru:

Žák dokáže posoudit výhody a nevýhody života v demokratické společnosti.

Kompetence k jednání:

Žák obhájí vytvořená pravidla pro fiktivní stát.

Lepící puntíky / lepítka, flipchart nebo tabule, pracovní list „Demokracie versus totalitní systémy“, plakáty / listy z flipchartu, hlasovací tabulka

3 min.

Frontální výuka:
Samostatná
práce a výukový
rozhovor

Úvod / Motivace

Učitel:

Co pro vás znamená žít v demokracii? Jaké jsou výhody a jaké jsou nevýhody?
Dokončete následující věty ve svém sešitu:
„Žít v demokracii je pro mě dobré, protože…“ (Jaké výhody má život v demokracii?)
„Žít v demokracii je pro mě špatné, protože…“ (Jaké nevýhody má život v demokracii?)

Zatímco žáci zapisují odpovědi, připraví si učitel na tabuli tabulku nebo na tabuli pověsí připravený flipchartový list s hlasovací tabulkou „Výhody a nevýhody demokracie“.

Tabule nebo flipchart,
lepící puntíky / lepítka
(může se také použít
zvýrazňovač na flipchart
nebo křída na tabuli –
v tomto případě malují
žáci puntík nebo čáry
do odpovídajícího pole),
hlasovací tabulka

2 min.

Učitel:

Nalepte, prosím, jeden puntík k výroku, který nejvíce odpovídá vašemu názoru. (I když vše má své výhody nebo nevýhody, dnes můžete dát pouze jeden puntík, a to výroku, který nejvíce odpovídá vašemu názoru.)

1 min.

Poté, co všichni žáci „odhlasovali“, nechá učitel jednoho žáka výsledek shrnout a interpretovat.

2 min.

Učitel:

Přečtete některé důvody, které jste si napsali, proč je pro vás spíše dobré nebo spíše špatné žít v demokracii, respektive jaké výhody a nevýhody pro vás má demokracie.

Učitel nechá žáky přečíst některé odpovědi.

1 min.

Frontální výuka:
Informace od učitele

Přechod

Učitel:

Je zajímavé slyšet, co pro vás demokracie znamená a jaké výhody a nevýhody vidíte na životě v demokracii.
Dnes se podíváme na to, co znamená demokracie v politologii a jestli se váš názor změní, když ji porovnáte s jejím protikladem – totalitním systémem.
Naše dnešní téma je: Demokracie versus totalitní systémy.

Učitel napíše nadpis na tabuli.

8 min.

Samostatná práce

Expozice

Učitel rozdá žákům pracovní list „Demokracie versus totalitní systémy“ a krátce vysvětlí žákům úkol.

Žáci si přečtou definice a vyplní samostatně tabulku.

Pracovní list
„Demokracie versus
totalitní systémy“

5 min.

Frontální výuka:
Výukový rozhovor

Fixace

Tabulka se promítne a společně s žáky se prodiskutuje a opraví.

Tabulka k projekci

10 min.

Skupinová práce

Aplikace

Učitel:

Představte si, že zakládáte nový stát. Patříte k vybraným osobám, jejichž úkolem je, aby vytvořili pravidla, respektive zákony pro tento nový stát. Někteří se rozhodli, že nový stát bude demokracií, a někteří, že bude totalitním státem.

Učitel rozdělí žáky do čtyř nebo šesti stejně velkých skupin (ideální velikost skupiny je 4–5 žáků ve skupině) a určí skupinám, zda mají vytvořit pravidla pro demokracii nebo totalitní systém. Polovina skupin vytvoří pravidla pro demokracii, druhá polovina pro totalitní systémy.

Učitel:

Napište šest až osm nejdůležitějších pravidel čitelně na plakát.
(čas na vypracování: 8 minut)

Plakáty / listy z flipchartu
a zvýrazňovače na flipchart, izolepa

10 min.

Samostatná práce

Reflexe / Fixace

Plakáty se rozvěsí po třídě izolepou na zdi, tabuli a okna. Takto vznikne galerie. Musí se dávat pozor, aby plakáty nebyly pověšeny příliš blízko u sebe, ale aby byly dobře rozmístěny po celé třídě.

Učitel:

Projděte se po třídě (se sešitem a propiskou) jako v galerii a přečtěte si pravidla. Poznamenejte si do sešitu, pokud nějakému pravidlu nerozumíte nebo pokud si myslíte, že toto pravidlo nepatří k danému systému.
Zapište si, jaký plakát na vás nejvíce zapůsobil (působí nejvěrohodněji) a vysvětlete proč.

(5 minut)

Plakáty, izolepa

Frontální výuka:
Výukový rozhovor

Žáci se opět posadí do svých lavic a společně prodiskutují výsledky prohlídky galerie, přitom diskutují o pravidlech a hodnotí je.

3 min.

Frontální výuka:
Výukový rozhovor

Reflexe

Učitel:

Vraťme se zpátky k vašim názorům na život v demokracii ze začátku hodiny.

Učitel ukáže na tabuli, popřípadě flipchart s tabulkou s nalepenými puntíky.

Učitel:

Jsou mezi vámi tací, kteří by svůj puntík umístili po této hodině jinam? A pokud ano, tak kam a proč?
Jsou mezi vámi tací, kteří by své věty (ze začátku hodiny), co pro vás znamená demokracie, doplnili nebo formulovali jinak? Pokud ano, jak byste je nyní formulovali?

Odpovědi žáků se společně prodiskutují ve výukovém rozhovoru.

Tabulka s lepícími
puntíky (Obraz
na tabuli 1) ze začátku
hodiny

Share This