Dělba moci v demokratickém právním státě

Cílem této hodiny je, aby žák dokázal rozlišit různé formy vládnutí – diktaturu, monarchii, přímou a zastupitelskou demokracii. Zároveň by měl žák samostatně posoudit význam dělby moci pro život ve společnosti a objasnit dělbu moci dle Ústavy České republiky.

Celý výukový materiál

Obrázek

Letadlo a malý ostrov

Pracovní list

Formy vládnutí

Pracovní list

S řešením

Pracovní list

Dělba moci v ČR

Pracovní list

S řešením

Státní formy a formy vládnutí, přímá a zastupitelská demokracie, monarchie, dělba moci v České republice

Člověk, stát a právo, VO-9-4-01, VO-9-4-03

Kompetence odborná:

Žák dokáže rozlišit mezi demokracií a totalitním systémem.

Kompetence metodická:

Žák dokáže pracovat s předloženým materiálem (lexikon), dokáže navrhnout pravidla pro fiktivní demokracii / totalitní stát.

Kompetence k vytvoření si vlastního názoru:

Žák posoudí význam dělby moci pro život ve společnosti.

Kompetence k jednání:

Žák vyjádří své názory na formy vlády a dělbu moci.

Obrázek „Letadlo a malý ostrov“, pracovní list „Formy vládnutí“, pracovní list „Dělba moci“, schéma „Dělba moci v České republice“

5 min.

Frontální výuka

Úvod / Motivace

Projekce / Vizualizace: Obrázek „Letadlo a malý ostrov“

Učitel: 

Představte si, že letíte na dovolenou a letadlo, ve kterém sedíte, musí provést nouzové přistání na malém neobydleném ostrově uprostřed oceánu. Všech 180 cestujících na palubě přežije, ale existuje jen malá šance, že vás na tomto malém ostrově rychle najdou. Musíte tedy začít nějak společně žít a budovat komunitu. Potřebujete jídlo a vodu, nocleh nebo cokoliv jiného, co je k životu potřeba.

Obrázek „Letadlo
a malý ostrov”

10 min.

Práce ve dvojicích

Expozice / Aplikace

Rozdejte pracovní list „Formy vládnutí“.

Učitel: 

Pro uspořádání společného života máte následující možnosti (viz pracovní list). Spolupracujte se svým spolužákem a napište alespoň jednu výhodu a jednu nevýhodu pro každou možnost. Zakroužkujte možnost, kterou považujete za nejlepší a jste schopni vysvětlit proč.

Po dokončení úkolu 1 začněte s úkolem 2.

Pracovní list „Formy
vládnutí“

10 min.

Frontální výuka:
Výukový rozhovor

Fixace

Žáci představí své výsledky třídě, nejprve se přiřadí písmena ke správným názvům forem vládnutí, poté se diskutuje o výhodách a nevýhodách příslušných forem vládnutí. 

Možné odpovědi žáků: viz pracovní list s řešeními.

2 min.

Frontální výuka:
Informace od učitele

Přehod

Učitel:

Jak jste sami zjistili, každá forma vládnutí má své výhody a nevýhody. Naše historie nás naučila, že u každé formy vládnutí existuje vždy nebezpečí, že osoba, která mocí disponuje, ji nakonec zneužije nebo s ní nezodpovědně naloží. Proto je nutné stanovit limity pro výkon moci. 

V demokratickém právním státě to děláme rozdělením státní moci na tři části: zákonodárnou moc (legislativa), výkonnou moc (exekutiva) a moc soudní (judikativa). Tato tzv. dělba moci je ústředním prvkem demokratického právního státu. Teď se na to podíváme zblízka.

8 min.

Samostatná práce

Expozice (úloha 1)

Aplikace (úloha 2)

Rozdejte pracovní list „Dělba moci“.

Úkoly:

1. Vysvětlete za pomoci tohoto textu princip dělby moci v Ústavě České republiky. Rozlišujte přitom horizontální a vertikální dělbu moci.

2. Doplňte chybějící slova z textu do schématu „Dělba moci v České republice“.

Pracovní list „Dělba
moci“, schéma „Dělba
moci v České republice“

6 min.

Frontální výuka:
Výukový
rozhovor

Fixace

Fixace skrze promítnutí schématu, do něhož budou během výukového rozhovoru doplněny chybějící pojmy. Podle schématu vysvětlí jeden nebo více žáků ostatním princip dělby moci podle Ústavy České republiky.

Schéma „Dělba moci
v České republice”

5 min.

Frontální výuka:
Výukový rozhovor

Reflexe

Promítnutí obrázku s ostrovem ze začátku hodiny.

Učitel:

Pojďme zpátky na ostrov, kde jste přistáli s dalšími 179 cestujícími. Diskutujte, zda by oddělení mocí mělo smysl pro vaši komunitu na ostrově a jak ji provádět.

Obrázek „Letadlo
a malý ostrov”

Share This