Politické strany a hnutí: Ideologie

Cílem této hodiny je, aby žák dokázal vyjmenovat politické strany a hnutí v České republice a vlastními slovy objasnit jejich obecné politické směřování a cíle ve vybraných oblastech. Zároveň by měl žák dokázat interpretovat základní rozdíly mezi pravicí a levicí a posoudit prezentace politických stran na internetu.

Celý výukový materiál

Kartičky

Loga stran a hnutí

Pracovní list

Profily stran a hnutí

Pracovní list

S řešením

Pracovní list

Pravice a levice

Pracovní list

S řešením

Politické směřování a cíle politických stran a hnutí v České republice, ideologie

Člověk, stát a právo, VO-9-4-03, Člověk, stát a právo, VO-9-4-04, Člověk ve společnosti, VO-9-1-05

Kompetence odborná:

Žák dokáže vyjmenovat politické strany a hnutí v České republice, vlastními slovy objasnit jejich obecné politické směřování a cíle ve vybraných oblastech, dokáže interpretovat základní rozdíly mezi levicí a pravicí.

Kompetence metodická:

Žák dokáže analyzovat odborný text, webové stránky podle zadaných kritérií, vytvoří profil politické strany nebo hnutí, žák sestaví volební projev.

Kompetence k vytvoření si vlastního názoru:

Žák posoudí prezentace politických stran a hnutí na internetu.

Kompetence k jednání:

Žák vyjádří a zdůvodní svůj názor na motivy rozhodování voličů ve volbách.

Kartičky s logy stran a hnutí, počítač/tablet/ smartphony, webové stránky stran/hnutí, pracovní list „Profily stran a hnutí“, pracovní list „Pravice a levice“. 

Učitel by měl pracovní materiály vždy aktualizovat dle současného zastoupení politických stran a hnutí v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

7 min.

Frontální výuka:
Brainstorming

Úvod / Motivace

Brainstorming:

Učitel:

Jaké znáte strany a politická hnutí v České republice?

Kdykoli žák správně pojmenuje stranu/hnutí, umístí učitel příslušnou kartičku s logem na tabuli. Nakonec učitel doplní kartičky ostatních stran/hnutí, které nebyly zmíněny.

Učitel:

Zkuste na základě log a barev stran a hnutí určit, jaký politický směr strana/hnutí reprezentuje a jaké má politické cíle. Odůvodněte svůj názor.

Žáci na základě symbolů a barev politických stran/hnutí určují směřování a cíle, jsou zatím samozřejmě nepřesní a povrchní. Učitel zapisuje postřehy žáků na tabuli / další list vedle loga strany/hnutí. (Alternativně mohou být loga stran/hnutí digitálně promítnuta přes interaktivní tabuli a studenti k tomu mohou dopisovat své nápady.)

Tabuli s logy a poznámkami vyfotografujte, fotku využijete v rámci další výuky.

Kartičky s logy
politických stran a hnutí
(ANO, ODS, Piráti,
SPD, KSČM, ČSSD,
KDU-ČSL, TOP 09,
STAN)

1 min.

Frontální výuka:
Informace od učitele

Přechod

Učitel:

A teď zkontrolujeme, jestli jste měli s vašimi předpoklady pravdu. Za tímto účelem se budeme podrobněji zabývat stranami/hnutími a jejich politickými cíli.

Učitel napíše na tabuli téma dnešní hodiny: Politické strany a hnutí.

15 min.

Práce ve dvojicích 
(popř. práce ve skupině)

Fixace

Učitel:

Vyplňte tabulku v pracovním listu vždy pro jednu politickou stranu/hnutí. Informace budete vyhledávat na webové stránce příslušné strany/hnutí. Pracujete ve dvou nebo třech (ANO, ODS, Piráti, SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, STAN). Sloupec označený „Levice, střed či pravice“ zatím vyplňovat nemusíte. K tomu se dostaneme až o něco později, kdy se seznámíme s pojmy levice a pravice.

Rozdáte pracovní listy a krátce prodiskutujete jednotlivé body profilu, které se mají doplnit. U politických cílů stačí ke každé politické straně/hnutí a každé oblasti napsat jen jeden cíl. Pokud skupina skončí dříve, může přidat další cíle.

Pracovní list „Formy
vládnutí“

1 min.

Frontální výuka:
Informace od učitele

Přechod

Učitel:

Politické strany se někdy označují jako levicové, jindy jako pravicové. Co to ale levice a pravice znamená? To se nyní dozvíte

9 min.

Práce ve dvojicích 
(popř. práce ve skupině)

Expozice

Učitel rozdá žákům text levice a pravice.

Učitel:

Přečtěte si text a poté vyplňte pracovní list.

Žáci do pracovního listu zapisují své odpovědi a pod ohledem učitele, který odpovědi promítne na projektor, pak zkontrolují úkol.

Pracovní list a tabulka
„Pravice a levice“,
projektor

2 min.

Frontální výuka:
Informace od učitele

Přechod

Učitel:

Možná jste si všimli, že politici s cílem oslovit co nejvíce voličů před volbami, pořádají setkání s občany, kde přednášejí své volební programy. Velice záleží na tom, zda dokážou zaujmout občany, přesně formulovat své myšlenky a svým projevem přesvědčit občany, aby jim ve volbách dali svůj hlas.

10 min.

Práce ve dvojicích 
(popř. práce ve skupině)

Aplikace

Učitel:

Napište společně volební projev pro vaši stranu/hnutí, ve kterém zmíníte politické cíle, rok založení strany /hnutí a významné členy, které jste předtím našli.

Volební proslov by měl obsahovat:
– pozdrav (publikum, voliči, členové strany)
– argumenty, které na jedné straně posluchače informují a na druhé straně je přesvědčují, aby hlasovali ve volbách pro danou stranu/hnutí.
– smysluplné zakončení a apel na voliče

Domácí úkol:

Projevy mohou být dokončeny jako domácí úkol a žáci by se je měli naučit tak, aby je během další hodiny mohli přednášet nejlépe spatra a s dobrou intonací.

1 min.

Frontální výuka:
Informace od učitele

Úvod / Reaktivizace

Ukažte fotografii pořízenou na začátku první hodiny zobrazující kartičky s logy stran/hnutí a popisky od žáků.

Učitel:

V poslední hodině jsme hovořili o českých politických stranách a hnutích. Vy jste zkoušeli určit jejich politické směřování. Proto jste si připravili volební projevy s nejdůležitějšími informacemi.

Projektor, fotografie
pořízená na začátku
první hodiny zobrazující
loga stran/hnutí a popisky

25 min.

Frontální výuka:
Volební projev

Aplikace / Fixace

 Jeden žák z každé skupiny přednese připravený projev, neřekne ovšem, o jakou stranu se jedná. Ostatní žáci pak mají za úkol uhodnout, o jaké straně je řeč. Následně pak diskutují o tom, zda jsou volební sliby vůbec žádoucí a zda jsou splnitelné.

Projektor

3 min.

Frontální výuka:
Volební projev

Učitel:

Na základě přednesených volebních projevů se pokuste určit, zda jsou tyto strany spíše levicové, nebo spíše pravicové (tato otázka byla diskutována v minulé hodině) a své rozhodnutí podpořte vlastními argumenty.

Tablet, NB či počítač,
připojení k internetu

7 min.

Frontální výuka:
Informace od učitele

Učitel ukáže vzorově vypracovaný pracovní list s odpověďmi. Žákům vysvětluje význam některých nejasných pojmů, na které žáci narazili v programech stran.

List s řešením „Profily
stran a hnutí“

7 min.

Frontální výuka:
Výukový rozhovor

Reflexe

Učitel vyzve žáky, aby se zamysleli nad tím, podle čeho se voliči ve volbách rozhodují. Je to skutečně to, co mají strany napsané v programu? Je to vůdčí osobnost strany? Nebo se rozhodují podle toho, co jím říkají jejich kamarádi, rodiče či učitelé? Co je vlastně rozhodující pro úspěch strany ve volbách? Potřebují strany nejvíce ze všeho dobré nápady, peníze na volební kampaň? Učitel vyzve žáky, aby své nápady podpořili argumenty či konkrétními příklady.

Jedná se o poměrně složité otázky, na které neexistují jednoznačné odpovědi. Učitel ale žáky vede k systematickému a kritickému myšlení, aby si žáci uvědomili, jak těžké to mají někdy voliči před volbami, když se rozhodují, ale jak těžké to mají i samotní politici, kteří usilují o hlasy voličů.

7 min.

Frontální výuka:
Informace od učitele

Aplikace

Domácí úkol:

Ohodnoťte webovou stránku politické strany nebo hnutí, kterou jste ve skupině zpracovávali. Kritéria pro hodnocení mohou být předem s žáky stanovena, např. přehlednost, srozumitelnost, obsah, vizualizace/obrázky, (ne)přátelské uživatelské nastavení, celkový dojem ze strany/hnutí na základě webové stránky. Nebo je možné ohodnotit jen obecný dojem z webové stránky.

Při diskusi o domácím úkolu byste se měli zaměřit i na to, co asi strany motivuje k takovéto sebeprezentaci.

Share This