Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů je informovat uživatele aplikace DigiHavel dostupné prostřednictvím internetových stránek odpovedneobcanstvi.cz (dále jen „Aplikace“) o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s užitím Aplikace. Provozovatelem Aplikace je Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. – zastoupení v České republice, IČO: 43003681, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. – zastoupení v České republice vždy kladlo důraz na vysoký stupeň ochrany osobních údajů a tomuto závazku zůstává věrný i nadále. Tento dokument popisuje, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu zpracovává, k jakým účelům a jak dlouho, komu je předává a za jakým účelem a jaká jsou práva subjektů údajů.

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. – zastoupení v České republice zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“).Hlavními cíli ochrany osobních údajů jsou zajištění ochrany práv fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a udržování souladu s Nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.

Správcem osobních údajů dle Nařízení GDPR je Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. – zastoupení v České republice, IČO: 43003681, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaný u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 2602 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, adresa elektronické pošty info.prag@kas.de, telefon +420 222 320 190. Subjektem údajů je uživatel – fyzická osoba, která poskytne osobní údaje Správci v rámci registrace do Aplikace (dále jen „Subjekt údajů“).

 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Správce shromažďuje a dále zpracovává pouze nezbytné množství osobních údajů osob, které se registrují v rámci Aplikace, které zahrnují jméno a příjmení, adresu elektronické pošty, název školy, pro kterou Subjekt údajů pracuje nebo ve které studuje, třídu, kterou Subjekt údajů učí nebo navštěvuje a svou roli učitele nebo žáka (dále jen „osobní údaje).

 1. Právní základ, účel a doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje na níže uvedeném právním základě, za uvedeným účelem, a to po dobu níže uvedenou: 

 1. na základě smlouvy mezi Subjektem údajů a Správcem o užití Aplikace dle Podmínek užití aplikace DigiHavel, na účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (zejména na účely zpřístupnění Aplikace a jejího obsahu, včetně monitorování vytíženosti chatovacího okna), na účely vedení uživatelského účtu a pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR, a to po dobu trvání smlouvy;
 2. na základě právních předpisů k splnění právních povinností, které se na Správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR, a to po dobu stanovenou příslušným právním předpisem;
 3. k ochraně oprávněných zájmů Správce (na účely ochrany majetku Správce, uplatňování a vymáhání nároků Správce), a to po dobu 10 let od skončení smlouvy;
 4. na základě souhlasu se zasíláním sdělení týkajících se projektu Odpovědné občanství po dobu 10 let, nejdéle však do odvolání souhlasu. Souhlas může být kdykoli odvolán, aniž bude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu před jeho odvoláním.

Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení GDPR.

Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce splnit. 

 1. Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci osobních údajů mohou být osoby zajišťující pro Správce organizační a technické služby, zejm. právní poradci, IT podpora, subjekty poskytující služby související s provozem Aplikace, včetně společnosti Alpha Industries s.r.o., IČO: 07233361, se sídlem Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, která zabezpečuje technický provoz Aplikace.

Příjemci osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 1. Práva Subjektu údajů 

Subjekt údajů má následující práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

 1. a) právo na přístup k osobním údajům – právo získat informaci o tom, zda a jaké osobní údaje Správce zpracovává, získat další detaily o zpracování a případně také kopie zpracovávaných materiálů;
 2. b) právo na opravu nepřesných osobních údajů;
 3. c) právo na výmaz osobních údajů – Subjekt údajů má právo na výmaz v případě, kdy Správce neprokáže, že má oprávněný důvod zpracovávat dotčené informace (například, když osobní údaje již nejsou potřeba k původnímu účelu);
 4. d) právo na omezení zpracování osobních údajů – v případě uplatnění některého z práv Subjektu údajů může být zpracování osobních údajů na žádost Subjektu údajů v průběhu řešení podnětu omezeno;
 5. e) právo na přenositelnost osobních údajů – v případě automatizovaného zpracování je možné požádat o přenos osobních údajů v běžně používaném formátu k jinému správci údajů;
 6. f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – námitku je možné vznést proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu Správce;
 7. g) právo podat stížnost u dozorového orgánu – pokud se Subjekt údajů domnívá, že dochází a/nebo již došlo zpracováním jeho osobních údajů k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

Všechny žádosti o uplatnění shora uvedených práv může Subjekt údajů uplatňovat písemně na adrese sídla Správce, elektronicky na e-mailovou adresu info@odpovedneobcanstvi.cz, anebo telefonicky na čísle +420 222 320 190. Správce je oprávněn ověřit identitu Subjektu údajů před vyhověním žádosti. Nebude-li možné Subjekt údajů identifikovat, nemůže správce žádosti vyhovět. Žádost Subjektu údajů bude vyřízená nejpozději do 1 měsíce od jejího doručení. Nebude-li možné žádost v této lhůtě zpracovat (zejména z důvodu složitosti žádosti), je Správce oprávněn lhůtu pro vyřízení žádosti prodloužit až o dva měsíce, o čemž bude Subjekt údajů informovat.

 1. Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal adekvátní opatření k zabezpečení osobních údajů především v oblasti:

 1. a) personální politiky (pečlivý výběr zaměstnanců a jejich pravidelné proškolení k práci s osobními údaji);
 2. b) fyzické bezpečnosti (doprovázení návštěv, bezpečné uložení nosičů osobních údajů),
 3. c) IT bezpečnosti (legální a pravidelně aktualizovaný software, pravidelně aktualizovaná hesla).

 

Share This