Jak zachránit občanku po malé revizi RVP

Malá revize na začátku tohoto roku přišla jako blesk z čistého nebe. Bez komunikace mezi oborovými asociacemi, s učiteli, s odborníky. Došlo ke snížení časové dotace pro některé vzdělávací oblasti, mezi které patří i občanská výchova. Krom toho došlo i k nelogickému seškrtání vzdělávacích výstupů. Expertka na občanské vzdělávání Kateřina Tripalová radí občankářům, jak to udělat, aby i navzdory novému RVP měla občanská výchova ve výuce stále dostatečný prostor.

Je leden. Škola zeje prázdnotou, ve sborovně jen pár učitelů, kteří učí distančně z prostředí školy. Nový rok, čas hodnocení sebe i ostatních, svých úspěchů i neúspěchů. Nejlepší čas zaměřit se na to, co chceme změnit. My jsme se domluvili, že si přizpůsobíme školní vzdělávací program k obrazu svému. Revize v nedohlednu, nic nebrání tomu přizpůsobit stávající výstupy potřebám učitelů a našich žáků. Rozdáváme si práci, komunikujeme, těšíme se z nových nápadů. Pracujeme každou volnou chvíli.

Je únor. Dozvídáme se, že část naší práce jde vniveč. Je zveřejněná revize RVP obohacená o novou vzdělávací oblast a novou povinnou hodinovou dotaci pro informatiku, ochuzená o spoustu důležitých i méně důležitých výstupů, se zkrácenou časovou dotací pro vzdělávací oblast Člověk a společnost, Člověk a příroda a Umění a kultura. Popadá nás smutek a vztek. Ale jak už je to smutným zvykem v českém školství, revizi navzdory se snažíme kvalitu výuky zachovat a jdeme bojovat!

            Revize na začátku tohoto roku přišla jako blesk z čistého nebe. Bez komunikace mezi oborovými asociacemi, s učiteli, s odborníky. Bez rozvahy a zodpovědného úsudku. Bez zaměření na všechny žákovské potřeby a potřeby občana 21. století. Bez ohledu na strategii vzdělávací politiky 2030+, kde bylo schváleno mimo podporu digitálních kompetencí mimo jiné také podpora občanského vzdělávání a občanských kompetencí[1]. Jistě, dozvídáme se, že škrtnutí výstupů pro nás neznamená, že je jako učitelé nemůžeme učit. Můžeme si je zavést do našich školních programů či tematických plánů. Nastává zde ale zásadní problém v tom, že výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí, průřezových témat a kompetencí jsou jediným povinným a zásadním cílem vzdělávání. Co v těchto výstupech obsažené není, není také povinné pro žáka znát. Může se tedy stát, že žáci v jednotlivých školách budou dosahovat různé úrovně vědomostí, znalostí, názorů a postojů s ohledem na zájem a zapálení školy nebo samotného učitele. Škrtání výstupů bylo jen nutným důsledkem krácení časových dotací.

            Časové dotace pro vzdělávací oblasti jsou dalším významným problémem. Ve 3 oblastech byly povinné dotace sníženy na úkor informatiky. Ano, je k dispozici několik disponibilních hodin, které umožňují škole se profilovat, ale pokud mát být informatika vyučována 1 hodinu týdně v každém ročníku od 4. třídy, neměly by takových dotací dosáhnout také ostatní oblasti a pak jednotlivé předměty?

            Vzdělávací oblast Člověk a společnost obsahuje témata dějepisu a výchovy k občanství. Disponuje povinnou dotací 9 hodin. Dochází k situaci, že jeden nebo druhý předmět nebude v jednom ročníku vyučován nebo nebude možné výukový obsah naplnit v takovém rozsahu, v jakém by bylo potřeba. Jak vést žáka k odpovědnému občanství, když pro to nemáme dostatek času a prostoru? Samozřejmě byla zachována průřezová témata Výchova demokratického občana, Mediální výchova i Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, která také obsahují témata občanského vzdělávání, ale naplňování výstupů průřezových témat na většině škol dochází v rámci integrace do jednotlivých předmětů. Dle mé zkušenosti je tato integrace často jen formální a učitelé se na to nijak výrazně nezaměřují.

            Vzhledem k těmto skutečnostem bylo pro nás zásadní najít takové řešení, které nám umožní naplňovat cíle občanského vzdělávání co nejvíce, co nejčastěji a co nejefektivněji. Mnoho hodin usilovné práce ale přineslo řešení! Podařilo se nám skloubit vše povinné, vše žádoucí a potřebné a vše příjemné, čeho bychom se neradi vzdali. Nabízíme naše řešení všem školám a učitelům, kteří by rádi věnovali více času matematice, českému jazyku a cizím jazykům, ale zároveň by rádi vychovávali odpovědné občany a rovnoměrně rozdělili disponibilní hodiny mezi všechny předměty či vzdělávací oblasti.

            V obr. Učební plán lze vidět rozložení povinných časových dotací a disponibilních hodin v jednotlivých předmětech v našem nově vznikajícím školním vzdělávacím programu (dále jen ŠVP). Co se Výchovy k občanství týče, doposud se vyučovala po jedné vyučovací hodině v sedmém, osmém a devátém ročníku. Podle nové revize se v naší škole bude vyučovat po jedné hodině v šestém ročníku a po dvou hodinách v osmém ročníku. Může se zdát, že nedošlo k žádné významné pozitivní změně, naopak se změna může zdát kontraproduktivní. Zcela zásadní je ale navýšení hodin v předmětu Svět práce, který je součástí Pracovních činností v devátém ročníku. Svět práce je povinným předmětem devátých ročníků, jelikož připravuje žáky na zodpovědnou volbu povolání, seznamuje ho se systémem vzdělávání, s pracovními možnostmi a vším, co s pracovním životem dospělého člověka souvisí. My jsme tento předmět obohatili o jednu disponibilní hodinu a navýšili tak na dvě hodiny týdně v devátém ročníku. Účelem tohoto navýšení byl přesun některých výstupů Výchovy k občanství právě do tohoto předmětu. Všechny výstupy, které souvisí s pracovním životem (právo, pojištění, ekonomie apod.), jsou nyní součástí předmětu Svět práce. Tento přesun nám umožnil se v jednotlivých ročnících zaměřit tematicky.

Obr. učební plán

            Právě tematické zaměření (viz níže) v jednotlivých ročnících a přesun některých témat do Světa práce je dle nás velkou možností a výzvou vést vzdělávání a výchovu k odpovědnému občanství efektivně, s dostatečným časovým prostorem a s ohledem na úroveň a věk žáků.

6. ročník:

8. ročník

Svět práce – 9. ročník

Řešení, které je předloženo, je reakcí na revizi probíhající bez odborných diskusí. Není ideální, ale alespoň nějak se nám podařilo negativní dopady revize zvrátit.  Je reakcí učitelů, kteří vidí ve svých žácích budoucnost. Je reakcí učitelů Výchovy k občanství a dalších předmětů, jejichž předměty by si zasloužily vyšší hodinovou dotaci a společenské uznání. Je také reakcí nadšenců pro odpovědné občanství, kteří shledávají občanské vzdělávání jako jedno z nejvýznamnějších prostředků k tomu, stát se odpovědným občanem. Odpovědným občanem,  který má dostatek znalostí a umí s nimi pracovat, který si dokáže na různé situace a skutečnosti vytvořit vlastní názor a aktivně a zodpovědně participuje na občanské společnosti. Podoba našeho nového ŠVP nám umožňuje plně realizovat kompetenčně orientovanou výuku a naplňovat jednotlivé kompetence, které nám kompetenční model pro odpovědné občanství nabízí. Doufáme, že další revize, která přijde, už nebude o nás bez nás, ale bude společným dílem všech, kterých se to týká.

Kateřina Tripalová

Základní škola a Mateřská škola Znojmo, Pražská

Zdroje:

FRYČ, Jindřich, Zuzana MATUŠKOVÁ, Pavla KATZOVÁ, et al. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2020. ISBN 978-80-87601-46-4.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2017. 165 s. [cit. 2021-06-04]. Dostupné z :http://www.nuv.cz/file/4986/.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2021. 163 s. [cit. 2021-06-04]. Dostupné z :http://www.nuv.cz/file/4986/.

RVP ZV – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola nové generace“.

[online]

. Znojmo: ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská, 2019. 388 s. Dostupné z: https://www.zsprazska.cz/data/files/svp-1-9-2019-cele-i-chemie-yk6l4n41id.pdf.


[1] FRYČ, Jindřich, Zuzana MATUŠKOVÁ, Pavla KATZOVÁ, et al. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2020. ISBN 978-80-87601-46-4.

Share This