Podmínky užití aplikace DigiHavel

Podmínky užití aplikace DigiHavel

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetových stránek odpovedneobcanstvi.cz (dále jen „internetové stránky“) a aplikace DigiHavel dostupné prostřednictvím těchto internetových stránek (dále jen „Aplikace“) je Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. – zastoupení v České republice, IČO: 43003681, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „Provozovatel“). V případě dotazů je možné se na Provozovatele obrátit prostřednictvím e-mailové adresy digihavel@odpovedneobcanstvi.cz.
 2. Aplikace DigiHavel je počítačový program inspirovaný českým prezidentem Václavem Havlem. Je to aplikace určená výhradně pro učitelé a žáky jako pomůcka při výuce občanské výchovy. Aplikace je dostupná prostřednictvím těchto stránek https://odpovedneobcanstvi.cz/digihavel/.
 3. Tyto podmínky užití Aplikace tvoří součást smluvního ujednání mezi Provozovatelem a uživatelem, který se zaregistruje do Aplikace. Jestliže s těmito podmínkami uživatel nesouhlasí, nemůže využívat Aplikaci. Registrací do Aplikace uživatel souhlasí s těmito podmínkami užití Aplikace a tímto momentem dochází k uzavření bezúplatné smlouvy o užití Aplikace mezi Uživatelem a Provozovatelem.

Uživatelský účet           

 1. Uživatelem Aplikace se rozumí učitel zaměstnaný na státní nebo soukromé základní nebo střední škole a žák základní nebo střední státní nebo soukromé školy, který dovršil vek min. 12 let a s ohledem na svou rozumovou a volní vyspělost je způsobilý smlouvu dle těchto podmínek uzavřít (dále jen „Uživatel“).
 2. Uživatel je oprávněný se v rámci Aplikace registrovat. Na základě registrace Uživatele v Aplikaci může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní má Uživatel bezúplatný přístup k manuálu pro učitele, metodickým listům pro tři kompletní hodiny výuky občanské výchovy zpracované odborníky z Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity a pokud nedojde k vyčerpání kapacity, také k chatovacímu oknu, které využívá umělou inteligenci k napodobení projevů a názorů Václava Havla. Vzhledem k tomu, že generování odpovědí prostřednictvím chatovacího okna a umělé inteligence je finančně náročné, Provozovatel si vyhrazuje právo limitovat počet Uživatelů, kterým bude umožněn přístup k této funkcionalitě chatovacího okna založeného na umělé inteligenci. Uživatelé, kteří tento přístup nezískají budou zapsáni na čekací listinu a pokud se nějaký přístup uvolní nebo dojde k navýšení kapacity, bude jim automaticky umožněn přístup.
 3. Při registraci je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě požadované údaje, a to jméno, příjmení, e-mail, název školy, pro kterou pracuje nebo ve které studuje, třídu, kterou učí nebo navštěvuje a svou roli učitele nebo žáka. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečený uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace, uživatelský účet či chatovací okno nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 6. Uživatel je oprávněn kdykoli zrušit svůj uživatelský účet prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo zasláním žádosti o zrušení účtu na e-mail Provozovatele: info@odpovedneobcanstvi.cz, čím dojde k zániku smlouvy dle těchto podmínek. Uživatel – spotřebitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od provedení registrace, a to tak, že kontaktuje Provozovatele a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením svých uživatelských údajů. Odstoupením od smlouvy zaniká smlouva od počátku, čím dojde ke zrušení uživatelského účtu.
 7. Provozovatel je oprávněn kdykoli zrušit uživatelský účet Uživatele, zejména v případech, kdy Uživatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, když Uživatel přestane být učitelem nebo žákem, či v případě, kdy Uživatel poruší tyto podmínky užití Aplikace. Zrušením uživatelského účtu dojde k zániku smlouvy dle těchto podmínek.
 8. Registrace, vytvoření uživatelského účtu, přístup k obsahu Aplikace dle bodu 2. výše a další plnění dle těchto podmínek se Uživateli poskytuje bezúplatně. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet) pro přístup k Aplikaci jsou v běžné výši, závislé na tarifu služeb, které Uživatel používá. Tyto náklady si Uživatel hradí sám.

Obsah Aplikace, duševní vlastnictví

 1. Obsah, nacházející se na v Aplikaci, který není vytvořený v rámci chatovacího okna Uživateli, tvoří duševní vlastnictví Provozovatele. Uživatelé jsou oprávněni užívat Aplikaci (včetně jejího obsahu a materiálů dle odst. 2 části „Uživatelský účet“ těchto podmínek) pouze po dobu trvání smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem dle těchto podmínek, výhradně pro účely výuky občanské výchovy v soukromích a státních školách na území České republiky. Jakékoli komerční užití obsahu Aplikace (včetně materiálů dle odst. 2 části „Uživatelský účet“ těchto podmínek) nebo jeho úprava či zpracování je zakázáno. Uživatel není oprávněn obsah Aplikace, včetně všech materiálů, které mu budou poskytnuty, zveřejnit prostřednictvím internetu nebo jinak, ani je poskytnout třetí osobě, s výjimkou Uživatele učitele, který materiály v nezbytném rozsahu zpřístupní svým žákům v rámci výuky občanské výchovy.
 2. Obsah nahraný do Aplikace Uživatelem v rámci chatovacího okna není předmětem redakčních úprav vykonávaných Provozovatelem. Provozovatel není odpovědný za obsah ukládaný do Aplikace Uživatelem. Za takovýto obsah je odpovědný výlučně Uživatel, přičemž se zavazuje, že tento obsah nebude zasahovat do jakýchkoli práv třetích osob. Uživatel se zavazuje, že obsah ním nahraný v rámci chatovacího okna Aplikace nebude vulgárního ani urážlivého charakteru.
 3. Uživatel vytvořením obsahu v rámci chatovacího okna Aplikace uděluje Provozovateli bezúplatnou neomezenou nevýhradní licenci k jeho užití všemi způsoby v souvislosti s Aplikací a její propagací, a to i po zpracování, jiné změně či spojení s jiným dílem či neautorskými prvky anebo po zařazení do díla souborného či audiovizuálního. Licence se poskytuje s účinností ode dne jeho vytvoření na celou dobu právní ochrany. Provozovatel je oprávněn poskytnout třetí osobě podlicenci nebo licenci postoupit.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit anebo odstranit obsah Aplikace, zejména si vyhrazuje právo odstranit obsah nahraný Uživatelem, například pokud vyjde najevo, že zasahuje do práv třetích stran nebo je urážlivý či jinak v rozporu s dobrými mravy a pravidly slušnosti.
 5. Uživatel bere na vědomí, že komunikace v rámci chatovacího okna je založena na umělé inteligenci, která se snaží napodobit postoje a názory Václava Havla. Přes velkou složitost této Aplikace není bezchybná, a to jak v simulování názorů Václava Havla, tak i v konstatování faktů o světě. Uživatel by tedy k výstupům v rámci chatovacího okna měl přistupovat vždy s kritickým uvažováním a případná fakta ověřovat i z dalších zdrojů. Provozovatel proto neodpovídá za správnost informací vygenerovaných umělou inteligencí v rámci chatovacího nástroje Aplikace.

Zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu se Zásady ochrany osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách (odkaz zde).

Zasílání sdělení

Kupující zaškrtnutím souhlasu v rámci registračního formuláře vyslovuje souhlas, že Provozovatel je oprávněn zasílat na jeho elektronickou adresu informace týkající se projektu Odpovědné občanství.  Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@odpovedneobcanstvi.cz. Na zasílání sdělení se vztahují Zásady zpracování osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený touto smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Uživatele – spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu k Uživateli-spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
 4. Provozovatel si vyhrazujeme právo změny a doplnění těchto podmínek. O účinnosti nových podmínek bude Provozovatel informovat v rámci Aplikace. Toto ustanovení neomezuje práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozí verze podmínek. Na smlouvy uzavřené před datem účinnosti nových podmínek se použije to znění podmínek, které bylo účinné k okamžiku uzavření smlouvy.
 5. Kontaktní údaje Provozovatele: adresa pro doručování – Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. – zastoupení v České republice, Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, adresa elektronické pošty – info.prag@kas.de, telefon +420 222 320 190
 6. Tyto podmínky jsou účinné od 8.10. 2022.

V Praze dne 1.10. 2022

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. – zastoupení v České republice, IČO: 43003681, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Share This