Ústavní instituce

Cílem této hodiny je, aby žák vlastními slovy vysvětlil způsob volby, délku mandátu a úkoly ústavních institucí v České republice. Zároveň by měl žák samostatně kriticky posoudit předložený politický názor a analyzovat pracovní text.

Celý výukový materiál

Obrázek

Poslanců je moc a Senát je zbytečný

Metodický list

Expertní dvojice

Pracovní list

Prezident ČR

Pracovní list

Vláda ČR

Pracovní list

Poslanecká sněmovna

Pracovní list

Senát

Pracovní list

Ústavní soud

Pracovní list

Ústavní instituce

Pracovní list

S řešením

Ústavní instituce: Vláda, Parlament (Senát a Poslanecká sněmovna), prezident, Ústavní soud

Člověk, stát a právo, VO-9-4-02

Kompetence odborná:

Žák vlastními slovy vysvětlí způsob volby, délku mandátu a úkoly ústavních institucí v České republice.

Kompetence metodická:

Žák dokáže analyzovat předložený pracovní text.

Kompetence k vytvoření si vlastního názoru:

Žák dokáže kriticky posoudit předložený politický názor.

Kompetence k jednání:

Žák dokáže vyjádřit a prezentovat svůj názor (komentář).

Obrázek „Poslanců je moc a Senát je zbytečnost“, metodický list „Expertní dvojice“, pět různých pracovních listů s informacemi ke každé ústavní instituci, pracovní list s tabulkou k ústavním institucím, slide s řešením pracovního listu k projekci, Ústava ČR.

15 min.

Skupinová práce

Úvod / Motivace

Projekce obrázku s nadpisem: „Poslanců je moc a Senát je zbytečnost“ (Andrej Babiš, červenec 2017)

Učitel:

1. Vysvětlete výrok svými vlastními slovy.

Žák popíše výrok krátce svými vlastními slovy.

Učitel:

2. Abyste lépe rozuměli tomu, co Andrej Babiš říká, potřebujete určitě více informací.
Zformulujte otázky k tomuto tématu, které chcete zodpovědět, abyste výroku lépe porozuměli.

Učitel sepíše otázky na flipchart nebo tabuli, aby byly pro třídu čitelné, například by se mohlo jednat o tyto otázky: Proč je Senát zbytečný? – Kolik je poslanců? – Co dělá Senát? / Za co je Senát zodpovědný? – Kdo jsou ti poslanci? – Co dělají poslanci?

Pokud mají žáci problémy při formulaci otázek, dává jim učitel impulzy, aby je motivoval.

Obrázek „Poslanců
je moc a Senát je
zbytečnost“

Tabule, popřípadě flipchart a fix

Orientace na cíl

Když jsou všechny otázky napsány –

Učitel:

Dnes budeme hledat odpovědi na vaše otázky a podíváme se na to, co svými požadavky Andrej Babiš myslí. Proto je tématem dnešní hodiny: Ústavní instituce.

Učitel napíše nadpis na tabuli.

2 min.

Práce
ve čtveřicích:
Expertní dvojice

Krátké vysvětlení metody práce v expertních skupinách: Žáci se rozdělí do expertních skupin a každá skupina zpracuje jednu ústavní instituci. Poté žáci zanesou všechny informace k této instituci do odpovídajícího sloupce v tabulce na svém pracovním listu. Nakonec se žáci znovu rozdělí, tentokrát ale do smíšených skupin. V každé nové skupině bude jeden expert z původních expertních skupin, který ostatní informuje o své instituci. 

Rozdělení žáků do pěti stejně velkých expertních skupin, každá skupina dostane jeden pracovní list s krátkým informačním textem k jedné ústavní instituci. Všichni žáci obdrží pracovní list s tabulkou o ústavních institucích:

1. Prezident, 2. Vláda, 3. Parlament I: Senát, 4. Parlament II: Poslanecká sněmovna, 5. Ústavní soud

Pět různých pracovních
listů k ústavním
institucím, pracovní list
s tabulkou k ústavním
institucím, jedna
Ústava ČR do skupiny,
kartičky – tři pro
každého žáka

10 min.

Expozice

Učitel:

1. Přečtěte si ve svých expertních skupinách každý sám pracovní list k vaší ústavní instituci a vyplňte pak společně ve skupině sloupec v tabulce, který odpovídá vaší ústavní instituci.

Pro rychlé žáky: Přečtěte si v Ústavě ČR právní předpisy o vaší ústavní instituci a případně doplňte ostatní.

2. Formulujte minimálně tři kvízové otázky pro kvíz show k občanskému vzdělávání. Napište na přední stranu kartičky otázku a na zadní odpověď.

15 min.

Smíšené skupiny

Aplikace

3. Vytvořte nové smíšené skupiny, ve kterých bude vždy jeden expert za jednu ústavní instituci. Představte si navzájem vždy jednu ústavní instituci a doplňte společně tabulku, dokud nebudete mít kompletní všechny sloupce. Na závěr si navzájem položte své kvízové otázky.

5 min.

Frontální výuka:
Výukový
rozhovor

Fixace

Projekce tabulky s řešeními ke kontrole

Učitel: Máte ještě nějaké otázky?

Pokud ano, budou zodpovězeny ve výukovém rozhovoru.

Slide a pracovní list
s tabulkou k ústavním
institucím s řešeními

5 min.

Frontální výuka:
Výukový
rozhovor

Fixace / Reflexe

Učitel:

Podíváme se na vaše otázky k ústavním institucím ze začátku hodiny. Teď byste si na ně měli umět odpovědět.

Flipchart nebo tabule s otázkami ze začátku hodiny je posunuta na dobře viditelné místo ve třídě. Postupně budou otázky předčítány a žáci na ně odpovídají.

Tabule, popřípadě
flipchart a fix

3 min.

Samostatná
práce: Psaní
novinového
komentáře

Reflexe / Aplikace

Učitel: Pojďme se vrátit k citátu ze začátku hodiny.

Projekce obrázku s citátem a obrázkem ze začátku hodiny. 

Učitel rozdělí žáky do dvou skupin (počítá střídavě A a B).

Učitel:

A: Napište za domácí úkol komentář do novin na otázku: „Co by se stalo, kdyby se snížil počet míst v Poslanecké sněmovně na polovinu?“

B: Napište za domácí úkol komentář do novin na otázku: „Co by se stalo, kdyby byl zrušen Senát?“

Informace pro žáky:

Komentář v žurnalistice je sepsání vlastního názoru k tématu, které autor konkrétně pojmenuje. Většinou zaujímá autor názor k jednomu aktuálnímu politickému tématu.

Na začátku další hodiny se přečte vždy jeden komentář ze skupiny A a B a diskutuje se o něm.

Obrázek „Poslanců
je moc a Senát je
zbytečnost“

Share This