Politické strany vs. zájmové skupiny

Cílem této hodiny je, aby žák dokázal uvést společné a rozdílné znaky ve struktuře a fungování politických stran a zájmových skupin v České republice. Zároveň by měl žák samostatně napsat novinový článek a zaujmout stanovisko k jedné politické otázce s ohledem na dané téma.

Metodický list

Expertní dvojice

Pracovní list

Politické strany

Pracovní list

Zájmové skupiny

Pracovní list

Politické strany a zájmové skupiny

Pracovní list

S řešením

Struktura a fungování politických stran a zájmových skupin v České republice

Člověk, stát a právo, VO-9-4-03

Kompetence odborná:

Žák uvede společné a rozdílné znaky ve struktuře a fungování politických stran a zájmových skupin v České republice.

Kompetence metodická:

Žák analyzuje předložený odborný text.
Žák dokáže napsat novinový článek.

Kompetence k vytvoření si vlastního názoru:

Žák zdůvodní svůj názor k otázce „Politické strany nebo zájmové skupiny – Co je lepší pro demokracii v České republice?“

Kompetence k jednání:

Žák vyjádří svůj názor prostřednictvím novinového článku / dialogu, ve kterém zaujme stanovisko k jedné politické otázce.

Projektor, případně záznam obrazovky z webu politických stran, metodický list „Expertní dvojice“, pracovní listy „Struktura a fungování politických stran“, „Struktura a fungování zájmových skupin“ a „Struktura a fungování politických stran a zájmových skupin“

7 min.

Frontální výuka:
Výukový rozhovor

Úvod /
Reaktivace /
Motivace

Srovnání domácích úkolů (zadáno v lekci 5: Politické strany a hnutí: ideologie): Posuďte internetové výstupy „vašich“ politických stran nebo hnutí.
Žáci hodnotí na základě kritérii: přehlednost, srozumitelnost, obsah, vizualizace/obrázky, uživatelská
přívětivost webu, celkový dojem ze strany/hnutí na základě webové stránky. Nebo popište a zdůvodněte svůj dojem, který ve vás strana vzbudila svojí sebeprezentací na internetu.

V ideálním případě mohou být jednotlivé internetové stránky promítnuty. V případě nutnosti může být
vytištěn záznam obrazovky webu a rozdán žákům.

Při diskusi o domácích úkolech mají žáci zhodnotit, jaké možné motivy stojí za sebeprezentací stran/hnutí a jak se hodí k politickému směřování dané strany/hnutí.

Projektor, internetové
stránky nebo záznamy
stránek politických stran

1 min.

Frontální výuka:
Informace od učitele

Přechod

Učitel:

Zhodnotili jste webové stránky politických stran/hnutí a shodli jste se na tom, že každá politická strana/hnutí budí jiný dojem. Mezi politickou stranou a politickým hnutím není ze zákona žádný rozdíl (v podstatě mezi hnutím ANO a stranou ODS ze zákona není rozdíl). Avšak politické strany a hnutí nejsou jedinými politickými aktéry. Politické cíle mimo stran a hnutí dále zastupují zájmové skupiny. V dnešní hodině si vysvětlíme rozdíl mezi politickou stranou a zájmovou skupinou.

Učitel napíše na tabuli téma dnešní hodiny: Politické strany vs. zájmové skupiny.

3 min.

Práce ve čtveřicích:
Expertní dvojice

Učitel rozdá metodický list „Expertní dvojice“ a na základě listu prodiskutuje metodu se žáky.

Vždy se k sobě dají dvě lavice tak, aby byli u jednoho stolu 4 žáci.

Žáci poté dostanou pracovní listy: Vždy dva vedle sebe sedící žáci dostanou pracovní list 1 „Struktura a fungování politických stran“ a druzí dva žáci, kteří sedí vedle sebe, dostanou pracovní list 2 „Struktura a fungování zájmových skupin“.

Učitel vysvětlí žákům rozdělení úkolů na pracovním listu. Žáci se mohou zeptat, pokud něčemu nerozumí.

Metodický list „Expertní
dvojice“

15 min.

Expozice

Expertní dvojice:

A/B a A+B (text 1: „Struktura a fungování politických stran“)

A/B:
1. Zpracujte samostatně text „Struktura a fungování politických stran“. Poznamenejte si nejdůležitější informace v bodech do sešitu. (10 minut)

A+B:
2. Diskutuj a srovnej své poznámky se spolužákem, který zpracovával stejný text. Eventuálně doplň jeho poznámky. (5 minut)

C/D a C+D (text 2: „Struktura a fungování zájmových skupin“)

C/D:
1. Zpracujte samostatně text „Struktura a fungování zájmových skupin“. Poznamenejte si nejdůležitější informace v bodech do sešitu. (10 minut)

C+D:
2. Diskutuj a srovnej své poznámky se spolužákem, který zpracovával stejný text. Eventuálně doplň jeho poznámky. (5 minut)

Pracovní listy:
1. „Struktura
a fungování politických
stran“,
2. „Struktura
a fungování zájmových
skupin“,
3. „Struktura
a fungování politických
stran a zájmových
skupin“

17 min.

A+C a B+D

3. Svému spolužákovi, který zpracovával druhý text, pomocí svých poznámek předej informace k politickým stranám nebo zájmovým skupinám. Poznamenej si informace, které ti tvůj spolužák řekne k politické straně nebo zájmové skupině. (10 minut)

4. Napište do tabulky do jednoho sloupce společné znaky a do druhého sloupce rozdíly mezi politickými stranami a zájmovými skupinami. (7 minut)

2 min.

Samostatná práce:
novinový komentář

Aplikace

Domácí úkol:

Napište novinový komentář k otázce „Politické strany nebo zájmové skupiny – Co je lepší pro demokracii v České republice?“.

Domácí úkol může být vybrán a také oznámkován nebo na začátku další hodiny může být vybráno několik článků a přečteno před třídou.

Share This