Zastupitelská a přímá demokracie

Cílem této hodiny je, aby žák dokázal objasnit rozdíly mezi zastupitelskou a přímou demokracií a demonstrovat je na příkladech z České republiky. Zároveň by měl žák vlastními slovy vysvětlit výhody a nevýhody přímé demokracie a v diskusi pomocí argumentů obhájit svůj názor.

Pracovní list

Hesla k přímé a zastupitelské demokracii

Pracovní list

Příklady přímé a zastupitelské demokracie

Pracovní list

S řešením

Pracovní list

Argumenty pro a proti přímé demokracii

Pracovní list

S řešením

Definice, znaky a příklady přímé a zastupitelské demokracie, argumenty pro a proti přímé demokracii

Člověk, stát a právo, VO-9-4-04

Kompetence odborná:

Žák objasní rozdíly mezi zastupitelskou a přímou demokracií a demonstruje je na příkladech z České republiky, vlastními slovy vysvětlí výhody a nevýhody přímé demokracie.

Kompetence metodická:

Žák dokáže rozlišit relevantní informace v předloženém textu.

Kompetence k vytvoření si vlastního názoru:

Žák vyjádří a zdůvodní svůj názor na téma „Potřebujeme více přímé demokracie v České republice?“.

Kompetence k jednání:

Žák dokáže v diskusi pomocí argumentů obhájit svůj názor na téma „Potřebujeme více přímé demokracie v České republice?“.

Pracovní list „Slovníková hesla k přímé a zastupitelské demokracii“, pracovní list „Příklady přímé a zastupitelské demokracie“,
pracovní list „Argumenty pro a proti přímé demokracii“, tabule, fixy, křída

5 min.

Frontální výuka: Metoda ABC

Úvod / Motivace

Metoda ABC:

Učitel napíše velkými písmeny slovo „DEMOKRACIE“ doprostřed tabule. Nad a pod slovem nechává prostor.

Učitel:

Napište ke každému písmenu vertikálně jedno slovo, které si spojujete s demokracií v České republice. (Slovo nemusí písmenem začínat. Stačí, když dané písmeno obsahuje.)

Žáci chodí jeden po druhém k tabuli a píší k písmenům slova, která si spojují s demokracií, např. strana, prezident, volby, referendum atd.

Každý žák, který nějaké slovo píše, stručně vysvětlí, proč ho spojuje s demokracií.

Tabule, křída nebo fixy

1 min.

Frontální výuka:
Informace od učitele

Přechod

Učitel:

Ze slov, která jste napsali na tabuli, je zřejmé, že demokracie může mít různé podoby. Pojmy jako „volby“ a „referendum“ (zde vyberte dvě vhodná slova napsaná žáky na tabuli), například ukazují dva základní typy demokracie: přímou a zastupitelskou demokracii. V dnešní hodině si ukážeme, co přesně tyto typy demokracie znamenají.

Napište nadpis na tabuli: Zastupitelská a přímá demokracie

Tabule

8 min.

Práce ve dvojicích

Expozice

Učitel rozdá pracovní list a stručně vysvětlí úkoly.

Práce ve dvojicích

A/B
A:
1. Přečtěte si heslo ze slovníku o přímé demokracii a podtrhněte nebo označte důležité výrazy.

B:
1. Přečtěte si heslo ze slovníku o zastupitelské demokracii a podtrhněte nebo označte důležité výrazy.

A+B
2. Vysvětlete si navzájem vlastními slovy, co znamená přímá a zastupitelská demokracie. Používejte k tomu i podtržené nebo označené výrazy.
3. Společně doplňte tuto větu: Přímá a zastupitelská demokracie se liší tím, že…

Pracovní list
„Slovníková hesla k přímé a zastupitelské
demokracii“

4 min.

Frontální výuka:
Výukový rozhovor

Fixace

Pro fixaci výsledků přečte pouze pár žáků nahlas svoji doplněnou větu. Ostatní žáci reagují a doplňují.

7 min.

Samostatná práce

Aplikace

Učitel:

Podívejme se na to, zdali dokážete rozeznat přímou a zastupitelskou demokracii.

Učitel rozdá pracovní list a krátce vysvětlí úkol.

Úkol: Přiřaďte příklady k typu přímé nebo zastupitelské demokracie tak, že napíšete P za příklad přímé demokracie nebo Z za příklad zastupitelské demokracie.

Žáci vypracují úkol samostatně.

Pracovní list: „Příklady přímé a zastupitelské
demokracie“

3 min.

Frontální výuka:
Výukový rozhovor

Fixace

Fixace výsledků proběhne v rámci diskuse ve třídě.

1 min.

Frontální výuka:
Informace
od učitele

Přechod / Reflexe

Učitel:

Od roku 1993 se některé politické strany, jako například komunistická strana (KSČM), která podala návrh ústavního zákona o všeobecném referendu v roce 1996, znovu a znovu pokoušejí zavést prvky přímé demokracie na národní úrovni. Doposud nebyly tyto pokusy úspěšné a nezískaly potřebnou parlamentní většinu hlasů, jelikož pro takovou změnu je nutná třípětinová většina v obou komorách parlamentu.

Vícero parlamentních politických stran požaduje v poslední době opakovaně více přímé demokracie v České republice. V březnu roku 2016 doporučil prezident Miloš Zeman Poslanecké sněmovně, aby přijala návrh zákona o obecném referendu z léta roku 2015. Co si o tom myslíte? Potřebujeme více přímé demokracie v České republice, ano či ne?

5 min.

Samostatná,
případně skupinová práce

Reflexe / Aplikace

Učitel rozdá pracovní list „Argumenty pro a proti přímé demokracii“ a krátce vysvětlí úkol.

Úkol: Které argumenty jsou pro a které spíše proti přímé demokracie v České republice? Označte všechny argumenty pro červeně a všechny argumenty proti modře. V případě potřeby přidejte vlastní argumenty.

Pracovní list
„Argumenty pro a proti
přímé demokracii“

10 min.

Diskuse

Učitel:

Diskutujte o argumentech pro a proti ve třídě. Jaký je váš osobní názor: Potřebujeme více přímé demokracie v České republice?

Žáci diskutují, učitel nebo velmi dobrý žák diskusi moderuje.

(Bylo by hezké, kdybyste během diskuse upravili zasedací pořádek tak, aby se všichni žáci viděli.)

Krátce před koncem hodiny učitel nechá žáky hlasovat zvednutím ruky o tom, kdo je pro rozvoj přímé demokracie v České republice a kdo je proti.

Share This