Volební systémy v České republice

Cílem této hodiny je, aby žák dokázal objasnit pravidla voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu a popsat jejich průběh a rozdíly. Zároveň by měl žák samostatně vyjádřit a hájit svůj názor na většinový nebo poměrný volební systém v České republice. 

Pracovní list

Volební systémy v ČR

Pracovní list

S řešením

Pracovní list

Volby do Poslanecké sněmovny

Pracovní list

Volby do Senátu

Pracovní list

Srovnání volebních systémů

Pracovní list

S řešením

Pracovní list

Většinový a poměrný volební systém

Pracovní list

S řešením

Volby do Poslanecké sněmovny a Senátu v České republice, většinový a poměrný volební systém

Člověk, stát a právo, VO-9-4-04, Člověk ve společnosti, VO-9-1-07

Kompetence odborná:

Žák objasní pravidla voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu, popíše jejich průběh.

Kompetence metodická:

Žák rozpozná požadované informace v předložených materiálech (hlasovací lístky, odborný text).

Kompetence k vytvoření si vlastního názoru:

Žák zdůvodňuje své argumenty v pro-kontra rozhovoru.

Kompetence k jednání:

Žák vyjadřuje a hájí kladný názor na většinový /poměrný volební systém.

Pracovní list „Volební systémy v České republice“, pracovní listy „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“, „Volby do Senátu Parlamentu ČR“ a „Srovnání většinového a poměrného volebního systému “, pracovní list „Většinový a poměrný volební systém“, tabule

8 min.

Frontální výuka:
Výukový rozhovor

Úvod / Motivace

Učitel rozdá pracovní listy „Volební systémy v České republice“.

Učitel:

Podívejte se na fotografie na pracovním listě. Co zobrazují?

Žáci poznávají, že se jedná o hlasovací lístky pro volby.

Učitel:

Správná odpověď! Naším dnešním tématem jsou tedy: Volební systémy v České republice.

Učitel napíše nadpis na tabuli a vyzve žáky, aby to samé napsali jako nadpis na pracovní list.

Pracovní list „Volební
systémy v České
republice“

Samostatná
práce

Učitel:

Teď se na hlasovací lístky podívejte detailněji.

1. Poznejte, o jaké volby se jedná, a napište daný typ na volnou řádku nad jednotlivé obrázky.

2. Když se na volební lístky podíváte důkladněji, určitě budete mít nějaké otázky: Co znamená toto nebo tamto? Zformulujte své otázky k volbám a napište je přímo k danému místu na hlasovací lístek.

Žáci napíšou na volné řádky: „Volby do Senátu“ a „Volby do Poslanecké sněmovny“.

Žáci si poznamenají své otázky na fotografie hlasovacích lístků, například:
„Co je volební obvod?“ (Senát)
„Kolik existuje volebních obvodů?“ (Senát)
„Jak velký je jeden volební obvod?“ (Senát)
„Co je volební okrsek?“ (Poslanecké sněmovna)
„Jaký je rozdíl mezi volebním obvodem a volebním okrskem?“ (Senát a Poslanecká sněmovna)
„Proč je na hlasovacím lístku pro Poslaneckou sněmovnu více jmen a na hlasovacím lístku pro Senát pouze jedno jméno?“ (Senát a Poslanecká sněmovna)
„Kolik hlasů má každý občan?“ (Senát a Poslanecká sněmovna)
„Jakou roli hraje u kandidátů věk/povolání?“ (Senát a Poslanecká sněmovna) atd.

Frontální výuka:
Výukový rozhovor

Učitel sepíše otázky žáků na tabuli.

Žáci předčítají postupně své otázky.

Frontální výuka:
Informace učitele

Přechod

Učitel:

Vaše otázky dnes zodpovíme a budeme se intenzivně zabývat volebními systémy v České republice.

8 min.

Práce ve dvojicích

Expozice

Rozdejte pracovní listy: vždy jeden žák u stolu dostane pracovní list „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“, druhý žák u stejného stolu dostane pracovní list „Volby do Senátu Parlamentu ČR“. Každý žák dostane pracovní list „Srovnání většinového a poměrného volebního systému“.

(Pokud má učitel originální volební materiály a hlasovací lístky, můžou být poslaný po třídě, aby se na ně žáci mohli podívat.)

Tři pracovní listy:
1. „Volby do Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR“,
2. „Volby do Senátu Parlamentu ČR“,
3. „Srovnání
většinového
a poměrného volebního
systému“

8 min.

Rozdělení úkolů se společně přečte a vysvětlí.

Žáci pracují nejdříve samostatně, poté pracují ve dvojicích.

4 min.

Fixace

K fixaci výsledků se správně vyplněná tabulka promítne a učitel zodpoví případné dotazy žáků, tabulka nemusí být prodiskutována do detailu.

List s řešením vyplněné
tabulky

1 min.

Frontální výuka:
Informace od učitele

Přechod

Učitel:

Jak vidíte, existují v České republice dva různé volební systémy: poměrný volební systém pro Poslaneckou sněmovnu a většinový volební systém pro Senát. A na tyto dva se podíváme nyní detailněji.

5 min.

Samostatná práce

Expozice

Pracovní list je rozdán, žáci zpracovávají úkoly samostatně

Pracovní list „Většinový
a poměrný volební
systém“

3 min.

Frontální výuka:
Výukový
rozhovor

Fixace

Učitel vyplňuje tabulku společně se žáky na tabuli v rámci výukového rozhovoru. Žáci doplňují chybějící informace do tabulky na jejich pracovním listu.

Tabule, prázdná tabulka jako podklad pro interaktivní tabuli

7 min.

Práce
ve dvojicích

Aplikace / Reflexe

Učitel:

Veďte se svým spolužákem pro-kontra rozhovor. Jeden z vás považuje za lepší většinový volební systém, druhý z vás si zase myslí, že je lepší poměrný volební systém. Je jedno, jaký je váš vlastní názor, v této debatě budete zastupovat názor, který vám bude přidělen. V rámci debaty využívejte pro své argumenty volby do Poslanecké sněmovny a Senátu jakožto příklady pro
daný volební systém.

Pokud máte dostatek času, může být jeden pro-kontra rozhovor předveden před třídou – v případě nutnosti také na začátku další hodiny.

1 min.

Samostatná
práce: Domácí úkol

Učitel:

Za domácí úkol zodpovězte otázky k volebním systémům, které jste si poznamenali na první pracovní list (písemně nebo ústně).

Domácí úkoly by měly být na začátku další hodiny porovnány, čímž bude dosaženo reaktivace/zopakování v této hodině získaných vědomostí.

Share This