Materiály do výuky

Metodická podpora ke Kompetenčnímu modelu pro odpovědné občanství přináší materiály do výuky občanské výchovy na školách a ukazuje nové způsoby, jak mohou učitelé připravovat kompetenčně orientované vyučování a aplikovat je i na další tematické obsahy rámcových vzdělávacích programů.

Demokracie vs. totalitní systémy

Cílem této hodiny je, aby žák dokázal rozlišit mezi demokracií a totalitním systémem. Zároveň by měl žák samostatně posoudit výhody a nevýhody života v demokratické společnosti a navrhnout a obhájit pravidla vytvořená pro fiktivní stát.

Ústavní instituce

Cílem této hodiny je, aby žák vlastními slovy vysvětlil způsob volby, délku mandátu a úkoly ústavních institucí v České republice. Zároveň by měl žák samostatně kriticky posoudit předložený politický názor, analyzovat pracovní text a vyjádřit a prezentovat svůj komentář k danému tématu.

Politické strany a hnutí: ideologie

Cílem této hodiny je, aby žák dokázal vyjmenovat politické strany a hnutí v ČR a vlastními slovy objasnit jejich politické směřování a. Zároveň by měl žák dokázat interpretovat rozdíly mezi pravicí a levicí a posoudit prezentace politických stran na internetu

Zastupitelská a přímá demokracie

Cílem této hodiny je, aby žák dokázal objasnit rozdíly mezi zastupitelskou a přímou demokracií a demonstrovat je na příkladech z ČR. Zároveň by měl žák vlastními slovy vysvětlit výhody a nevýhody přímé demokracie a v diskusi obhájit svůj názor.

Dělba moci v demokratickém právním státě

Cílem této hodiny je, aby žák dokázal rozlišit různé formy vládnutí – diktaturu, monarchii, přímou a zastupitelskou demokracii. Zároveň by měl žák samostatně posoudit význam dělby moci pro život ve společnosti a objasnit dělbu moci dle Ústavy ČR.

Reprezentace zájmů: význam politických stran a hnutí

Cílem této hodiny je, aby žák dokázal objasnit úkoly politiků a politických stran v České republice. Zároveň by měl žák samostatně rozpoznat relevantní informace o politicích ze sociálních sítí a vyjádřit a obhájit svůj názor na vybrané politické představitele.

Politické strany vs. zájmové skupiny

Cílem této hodiny je, aby žák dokázal uvést společné a rozdílné znaky ve struktuře a fungování politických stran a zájmových skupin v České republice. Zároveň by měl žák samostatně napsat novinový článek a zaujmout stanovisko k jedné politické otázce.

Volební systémy v České republice

Cílem této hodiny je, aby žák dokázal objasnit pravidla voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu a popsat jejich průběh a rozdíly. Zároveň by měl žák samostatně vyjádřit a hájit svůj názor na většinový nebo poměrný volební systém v České republice. 

Share This